Huyện Si Ma Cai, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ hai - 15/06/2020 14:20
Trong đó tập trung tham mưu quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân được triển khai tích cực, đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc. Nổi bật là, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch thế trận quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư  theo đề án đã được phê duyệt phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trong tình hình mới. Các ngành, các địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của huyện cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; Quy chế Dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Đảng ủy Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho huyện ủy, HĐND, UBND huyện chi đạo các ban, ngành và các xã tổ chức xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm sát với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở đó, đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường của các địa phương, xây dựng được “Thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện, thành phố, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, phối hợp thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, dự án đầu tư phát triển trên địa bàn, bảo đảm không ảnh hưởng đến thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện; thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong khu vực phòng thủ then chốt, Căn cứ hậu phương, Căn cứ chiến đấu đạt kết quả tốt.
 Chủ động Tham mưu cho UBND huyện tổ chức tốt các cuộc luyện tập Khối B cho các ban, ngành; diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống lụt bão cho các xã đều đạt khá, giỏi; các cuộc diễn tập, luyện tập luôn đảm bảo "thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm". Đặc biệt năm 2017 Đản ủy Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Thông qua các cuộc diễn tập, đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền; năng lực làm tham mưu và khả năng phối hợp hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương; trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên; nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cũng như âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Sau diễn tập, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án, quyết tâm tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, từng bước có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ ở các địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên rõ rệt; tăng cường lãnh đạo của cấp ủy và quản lý Nhà nước đối với lực lượng DQTV và DBĐV. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ huyện vững mạnh, rộng khắp, chất lượng ngày càng cao, tổ chức biên chế, trang bị phù hợp, vừa lao động sản xuất, kinh doanh trong thời bình, đồng thời sẵn sàng mở rộng trong thời chiến, cùng với lực lượng công an xã là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giải quyết khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, cháy rừng... Chú trọng xây dựng lực lượng DBĐV viên hùng hậu, đáp ứng yêu cầu động viên trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân; tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên theo chỉ tiêu. Tổng DQTV toàn huyện luôn đạt 1,9% dân số toàn huyện, tỷ lệ đảng viên đạt 36,4%. Hàng năm hoàn thành tốt nội dung, chương trình giáo dục cơ bản và giáo dục phổ biến pháp luật cho các đối tượng kết quả kiểm tra nhận thức; Đối với lực lượng Thường trực 100% đạt khá, giỏi; Đối với lực lượng DQTV: 100% đạt yêu cầu, có 78% đạt khá, giỏi; Huấn luyện đại đội DBĐV quân số đạt 97,27%; công tác tuyển quân được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt.
Hàng năm tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phong - An ninh cho đối tưởng 2, 3 do cấp trên tổ chức, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 85% khá và giỏi, chỉ đạo công tác GDQP cho học sinh các trường THPT đi vào nề nếp. Có trên 4000 học sinh đã tham gia học tập môn GDQP. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu trong đó có 78% đạt khá và giỏi.
Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,thăm hỏi, tặng quà, tu sửa nghĩa trang, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, v.v. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành tích cực, hiệu quả; thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày truyền thống đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu; chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được thực hiện tốt. góp phần động viên tinh thần, nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, nhận  và hoàn  thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nền quốc phòng toàn dân huyện Si Ma Cai trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào, trong nhiệm kỳ nhiều tập thể và cá nhân được Bộ tư lệnh quân khu 2, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Bộ chỉ quy quân sự tỉnh Lào Cai tặng bằng khen, giấy khen. Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Đơn vị luôn đạt danh hiệu quyết thắng và cờ thi đua quyết thắng do Bộ tư lệnh quân khu 2 trao tặng,  thông qua đó, góp phần quan trọng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh ở các cấp, các ngành; khu vực phòng thủ huyện, được quan tâm, đầu tư xây dựng; lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Si Ma Cai trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước./.
 
Lục Văn Thanh, UVBT, CHT, Ban chỉ huy quân sự huyện
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây